Integritetspolicy


Personuppgiftsansvarig

Taskbuddy Scandinavia AB (”Taskbuddy”), Sankt Eriksgatan 97, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till Taskbuddy. För frågor om personuppgiftsbehandlingen kontakta oss på: gdpr@taskbuddy.se.

När du som Användare registrerar dig för tjänster som tillhandahålls av Taskbuddy, såsom tjänsten Taskbuddy (”Tjänsten”) blir Taskbuddy personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar om dig i samband med registreringen. Personuppgifterna behandlas av Taskbuddy i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna kommer att användas för drift och administration av Tjänsten och för att uppfylla nödvändiga åtgärder enligt Villkoren och avtalet med dig. Insamlade personuppgifter kan komma att sparas så länge Tjänsten och avtalet pågår eller i upp till 24 månader efter uppsägning av Tjänsten eller om Taskbuddys Allmänna villkor (”Villkoren”) av annan anledning upphör att gälla.

För abonnemangskunder behandlas personuppgifter först på den rättsliga grunden att fullgöra avtalet med dig och under pågående Tjänst och efter avslutad Tjänst baseras behandlingen även på vårt berättigade intresse att meddela er om nya tjänster eller uppföljning av avslutade projekt, som vi har bedömt väger tyngre än er personliga integritet i detta ärende. Blir du rekommenderad tjänsten av en Användare kommer vi kontakta dig med frågor om registrering och abonnemang. Vi behandlar då dina personuppgifter med den rättsliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att kontakta Taskbuddy för att få information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av uppgifter som inte längre är aktuella, begära en överföring av dina uppgifter eller begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Taskbuddys integritetspolicy

I denna policy beskriver vi bland annat om hur vi samlar in personuppgifter, syftet med insamlingen av personuppgifterna, vilka rättigheter du har gällande vår hantering av personuppgifterna och hur du kontaktar oss. Policyn är tillämplig för dig som använder våra hemsidor, appar samt andra tjänster och digitala verktyg som hanteras av Taskbuddy.

Om personuppgifter och vår behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det innebär att ett antal typer av information, exempelvis namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, bilder på personer, val och beteenden med mera kan vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sedan görs med personuppgifterna. Det kan vara allt från insamling och organisering av personuppgifterna till läsning, användning, justering och borttagande av information – oavsett om det sker av ett system eller av en fysisk person.

Vilken typ av direktmarknadsföring vi gör och hur du avstår från den

Vi använder oss av direktmarknadsföring till dig som främst sker via e-post, sms, direktpost eller riktad annonsering. Vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi anser att vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Du kan dock enkelt avstå från direktmarknadsföring via e-post eller sms genom att klicka på en länk eller besvara de meddelanden vi skickar ut. I övrigt är det bara att kontakta oss på stopp@taskbuddy.se för att sluta erhålla direktmarknadsföring.

I samband med att du registrerar dig för tjänsten och lämnar dina kontaktuppgifter har du även möjlighet att motsätta dig att få marknadsföring från oss via e-post och sms. Vi kommer dock fortsatt att skicka nödvändig information om Tjänsten i enlighet med vad som redogörs för nedan under ”Befintliga kunder”.

Befintliga kunder

När du registrerar dig som kund hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster du köpt, för att kunna administrera avtalet och för att kunna skicka erbjudanden och information till dig.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra och administrera avtalet med dig och utgör den rättsliga grunden för oss att spara dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är också nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att du får relevant information från oss. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi anser att vårt berättigade intresse av att kunna ge dig information om erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge Tjänsten och avtalet pågår eller i upp till 24 månader efter uppsägning av Tjänsten eller om Taskbuddys Allmänna villkor (”Villkoren”) av annan anledning upphör att gälla, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel finns en rättslig skyldighet att spara allt som ingår i bokföringen, exempelvis fakturaunderlag, i minst i sju år enligt Bokföringslagen.

Användning av Tjänsten

Genom Tjänsten kan beställare och tjänsteutövare samt deras anställda hantera uppdrag. Via Tjänsten sker GPS-styrd in och utcheckning för den som använder tjänsten (”Användare”) hos tjänsteleverantören. All kommunikation mellan beställare och tjänsteleverantör kan ske via Tjänsten. Den GPS-styrda platslokaliseringen sker via Google Maps.

Vi sparar endast dina uppgifter om platslokalisering när du använder Tjänsten för in- och utcheckning vid ett uppdrag. Detta sker för att uppfylla avtalet med dig så att du ska kunna använda Tjänsten på avsett sätt och utgör den rättsliga grunden för oss att behandla och spara dessa personuppgifter.

När du blir rekommenderad av en Användare

En befintlig Användare av tjänsten har möjlighet att bjuda inen samarbetspartner för att Användaren och samarbetspartnern tillsammans ska kunna nyttja tjänsten. Om du får en inbjudan av en Användare kommer vi behandla dina personuppgifter genom att registrera dina personuppgifter för att kunna ta kontakt med dig och hjälpa dig att påbörja tjänsten tillsammans med din Användare. Kontakten kommer att ske inom en månad från det att vi fått del av dina personuppgifter. Om du inte är intresserad av att använda tjänsten i samarbete med Användaren kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt, Användarens och ditt berättigade intresse av att du får relevant information från oss. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att behandla dina personuppgifter. Vi anser att vårt berättigade intresse av att kunna ge dig information väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.

Personuppgiftsbiträde

Tjänsten möjliggör att Användaren registrerar personuppgifter, t.ex. gällande anställda hos anslutna tjänsteleverantörer. Taskbuddy är i egenskap av tillhandahållare av Tjänsten ett personuppgiftsbiträde i förhållande till Användaren för de uppgifter du lämnar om dig själv eller andra. Genom att teckna abonnemang med Taskbuddy samt godkännande av Villkoren godkänner du de åtaganden Taskbuddy förbinder sig till i egenskap av personuppgiftsbiträde och som framgår av bilaga 1 .

Behandling av personuppgifter för Tjänsten

Den data vi samlar in i samband med att du interagerar med våra digitala kanaler och tjänster behandlas av Taskbuddy och våra partners främst för följande syften, utöver eventuella syften som redogörs för ovan:

  • För statistik, analyser och marknadsundersökningar
  • För systemadministration
  • För att kunna testa, utveckla, leverera och förbättra våra sidor, produkter, tjänster, erbjudanden med mera
  • För att kunna skapa och rikta mer relevant kommunikation, erbjudanden & tjänster, bland annat utifrån segmentering och kundprofilering

Uppgifter som behandlas är exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Taskbuddys tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Taskbuddy komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Taskbuddys digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamling av cookies sker i enlighet med vår cookiepolicy som du kan läsa mer om här . Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du loggar in på Tjänsten via app eller webbplats, anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Taskbuddy via Taskbuddys plattformar, i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned material från Taskbuddys webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Taskbuddy anordnar.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna utveckla Tjänsten och våra övriga tjänster. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att av att kunna utveckla våra tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Taskbuddys rättsliga skyldigheter, dock ej längre än vad som i förekommande fall anges för behandling av uppgifter ovan.

Minderåriga och våra tjänster

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Taskbuddy, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar också om att du är 18 år eller äldre, alternativt att du har målsmans eller vårdnadshavares samtycke gällande att vi behandlar dina personuppgifter. Notera att du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för detta finner du längre ned.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Detta sker för att vi ska kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, exempelvis genom undersökningar, tester och analys eller leverans av tjänster. Dessa leverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. När personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål som vi har angivit och överföringen av personuppgifter sker alltid med största säkerhet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi ingår även skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt de begränsningar och krav som gäller vid internationell överföring av personuppgifter. Taskbuddy samarbetar enbart med personuppgiftsbiträden som hanterar data inom EU/ESS eller med företag som finns lokaliserade i ett land utanför EU/EES som genom beslut från EU-kommissionen har ansetts säkerställa en så kallad adekvat skyddsnivå.

Delning kan även ske för att följa regler och lagstadgade krav såsom kontroll av tillsynsmyndigheter.

Hur skyddas dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter och val

Du har ett flertal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras. Du har rätt att begära ett registerutdrag av alla personuppgifter vi har om dig, rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar dina personuppgifter och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling vi gör. Du har också rätt att begära ut dina personuppgifter för att kunna ta med dem till en annan aktör (s k. dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss genom e-post via gdpr@taskbuddy.se eller telefonnummer: 08- 30 45 45

Skulle du vilja klaga på hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet med synpunkter till e-postadress datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefonnummer 08-657 61 00.

Så hanterar vi Cookies

En cookie är en bit information som en hemsida sparar på en besökares dator och som i vissa fall kan anses vara en personuppgift. Vi använder cookies på våra hemsidor för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra tjänster. Vi använder även cookies så vi ska kunna föra statistik över hur webben används, samt för att kunna rikta marknadsföring och erbjudanden till dig. Här kan du läsa om vilka cookies vi använder på taskbuddy.se 

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Länkar till andra hemsidor

Denna policy gäller enbart för de personuppgifter som Taskbuddy behandlar inom ramen för våra digitala kanaler. Ibland innehåller våra sidor länkar till andra hemsidor eller material från tredje part. Dessa länkar finns endast i informationssyfte och då Taskbuddy saknar kontroll över innehållet på dessa hemsidor, kan vi inte ansvara för dess innehåll. Om du följer en länk till en annan webbplats, uppmanar vi dig att granska avtalet för behandling av personuppgifter och cookies på den aktuella webbplatsen.

Våra kontaktuppgifter

Taskbuddy Scandinavia AB

www.taskbuddy.se

Sankt Eriksgatan 97

08- 30 45 45

kontakt@taskbuddy.se

Ändringar i policyn

Taskbuddy kan komma att ändra denna policy med anledning av bland annat ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Den senaste versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2020-06-10

Lingo finns i appen

Jag hjälper till med att översätta språk och underlättar kommunikation. Använd mig så ofta ni vill.