Allmänna villkor – Taskbuddy

 

1. ALLMÄNT

Taskbuddy Scandinavia AB med org.nr. 559227-8393 (”Taskbuddy”) driver tjänsten Taskbuddy (”Tjänsten”). Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för användningen av Tjänsten.

2. TJÄNSTEN

Taskbuddy är en SaaS-tjänst inom ”Field Service Management” som förenklar och möjliggör en tydligare kunddialog, samt håller ordning på serviceleverantörens interna processer genom digital rapportering, i olika jobb och projekt. Tjänsten innehåller GPS-positionering med in- och utcheckning, digitala checklistor med avvikelserapportering med bild och text samt personalschema, språköversättning i meddelandefunktionen.

Samtliga rättigheter till Tjänsten och dess innehåll, inklusive immateriella rättigheter, tillhör Taskbuddy med undantag för vad som uttryckligen stadgas i Villkoren.

3. ABONNEMANG

Taskbuddy upplåter till Användaren ett icke exklusivt, ej överlåtbart, abonnemang att under avtalets giltighetstid använda Tjänsten i enlighet med Villkoren.

4. SUPPORT

En timme support i månaden ingår per tecknat abonnemang. Supporten sker via chatt och e-post och är öppen vardagar 9-17. Taskbuddy förbehåller sig rätten att avgöra om ett visst ärende är för omfattande. För ytterligare support debiteras 895 kr per timme. Ingen debitering sker innan Användaren meddelats om att debitering kan komma att ske.

5. PRIS

Användaren betalar ersättning för sitt abonnemang enligt den vid tidpunkten för avtalets ingående gällande prislista.

Användaren kan välja att betala kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Betalning kan direkt via kortbetalning på webbplatsen i förskott eller mot faktura inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Användaren har möjlighet att köpa tilläggstjänster via webbplatsen. Sådana tjänster debiteras löpande på separat faktura enligt det pris som framgår på webbplatsen. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Vid försenad betalning debiteras förseningsavgift om 450 kr samt dröjsmålsränta med två procent per månad räknat från fordrans förfallodag.

6. RÄTTIGHETER

Användaren behåller alla rättigheter, inklusive upphovsrätten, till det material som tillförs och produceras inom ramen för Tjänsten. Användaren bibehåller dessa rättigheter även efter avtalets utgång. Detta gäller inte i de fall det är någon annan än Användaren som är rättighetsinnehavare till det material som Användaren tillför tjänsten, se vidare om ansvar under punkt 7 nedan.

7. ANSVAR

Användaren ansvarar för att inget material som laddas upp, länkas till eller på annat sätt används i Tjänsten av Användaren eller på uppdrag av Användaren är olagligt, oetiskt eller på annat sätt kan anses olämpligt. Användaren garanterar att all användning av material skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt godkänts av rättighetsinnehavaren för sådan användning som kan komma att bli aktuell enligt Villkoren. Taskbuddy ansvarar för att sådant material som tillförts Tjänsten av Taskbuddy, uppfyller motsvarande krav som nämns i föregående stycke. Taskbuddy är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av eller i samband med användningen av Tjänsten eller sådant material som helt eller delvis producerats inom ramen för Tjänsten eller för någon annan sådan skada som har samband med dessa villkor, utöver vad som stadgas i föregående stycke.

8. MISSBRUK

Taskbuddy förbehåller sig rätten att granska allt material som användare tillfört Tjänsten i syfte att säkerställa att innehållet följer Tjänstens villkor. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att kontrollera att inget uppladdat, producerat eller på annat sätt använt material är att anses som olagligt, oetiskt eller olämpligt i övrigt. Exempel på sådant material är material som kan anses kränkande, material som kan vara i strid med gällande dataskyddslagstiftning eller immaterialrättsliga regler, material som utgör förtal eller förolämpning och material med pornografiskt innehåll. Taskbuddy förbehåller sig även rätten att kontrollera att inte fler användare än vad som är tillåtet enligt aktuellt abonnemang använder Tjänsten. Detta kan exempelvis komma att ske genom kontroll av de IP-nummer som används för åtkomst till Tjänsten.

9. DRIFT

Taskbuddy eftersträvar att erbjuda en hundraprocentig tillgänglighet till Tjänsten. Taskbuddy åtar sig att hålla Tjänsten tillgänglig för Användare i största möjliga utsträckning, men lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet. I den utsträckning Tjänsten är otillgänglig, exempelvis på grund av underhåll, kommer detta att meddelas på webbplatsen. Villkorens stadgande om force majeure gäller även för driften av Tjänsten.

10. UPPSÄGNING

Tjänsten ingås med 24, 12 eller 1 månads bindningstid. Uppsägning för 1 månads bindningstid ska ske två veckor innan bindningstidens utgång, annars förlängs bindningstiden med 12 månader. Uppsägning för 24 eller 12 månaders bindningstid ska ske senast 3 månader innan bindningstidens utgång, annars förlängs bindningstiden med 12 månader.

Part har även rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten har begått avtalsbrott och underlåtit att vidta rättelse inom en vecka efter skriftlig uppmaning om detta.

11. ÄNDRING AV VILLKOREN

Taskbuddy förbehåller sig rätten att ändra Villkoren utan att inhämta godkännande av Användaren.

För det fall ändringar genomförs kommer detta att meddelas Tjänstens Användare via e-post, och de aktuella Villkoren kommer alltid att finnas tillgängliga på webbplatsen.

Vid ändringar av väsentlig nackdel för Användaren kommer denne att informeras om detta och ändringarna träda i kraft en månad därefter. Användaren har vid sådana ändringar rätt att skriftligen och senast 10 dagar innan ändringen träder i kraft rätt att säga upp avtalet från och med dagen då ändringen träder i kraft.

12. FORCE MAJEURE

Ingen av parterna ska hållas ansvarig mot den andra för fullgörande av förpliktelser enligt Villkoren till den del fullgörandet förhindras av omständigheter som ligger bortom parts kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, upplopp, naturkatastrofer, arbetskonflikt, epidemi, brist på naturtillgångar, skada på utrustning som används, brand, ändrade lagar eller myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, virusangrepp eller liknande avbrott i servrar, avbrott i samhällsfunktioner inklusive strömavbrott, etc.

13. TVIST

Tvist angående Villkoren eller Tjänsten ska avgöras enligt svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

14. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING


Personuppgiftsansvarig

När du som Användare registrerar dig för Tjänsten blir Taskbuddy personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar om dig i samband med registreringen. Personuppgifterna behandlas av Taskbuddy i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifterna kommer att användas för drift och administration av Tjänsten och för att uppfylla nödvändiga åtgärder enligt Villkoren och avtalet med dig.

Insamlade personuppgifter kan komma att sparas så länge Tjänsten och avtalet pågår eller i upp till 24 månader efter uppsägning av Tjänsten eller om Villkoren av annan anledning upphör att gälla.

Personuppgifterna behandlas med stöd av den rättsliga grunden avtal, i syfte att fullgöra avtalet med dig.

Under pågående Tjänst och efter avslutad Tjänst baseras behandlingen av dina personuppgifter även med stöd av en intresseavvägning (berättigade intresse). Taskbuddy avser att göra erbjudande, meddela er om nya tjänster eller göra uppföljning av pågående och avslutade projekt. Vi har bedömt att vårt intresse av marknadsföring och uppföljning väger tyngre än er personliga integritet i detta avseende.

Du har rätt att kontakta Taskbuddy för att få information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av uppgifter som inte längre är aktuella, begära en överföring av dina uppgifter eller begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Taskbuddy Scandinavia AB, Sankt Eriksgatan 97. För frågor om personuppgiftsbehandlingen kontakta oss på: gdpr@taskbuddy.se För att läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här

Personuppgiftsbiträde

Tjänsten möjliggör att Användaren registrerar personuppgifter, t.ex. gällande anställda hos anslutna tjänsteleverantörer. Taskbuddy är i egenskap av tillhandahållare av Tjänsten ett personuppgiftsbiträde i förhållande till Användaren för de uppgifter du lämnar om andra. Genom att teckna abonnemang med Taskbuddy samt godkännande av Villkoren godkänner du de åtaganden Taskbuddy förbinder sig till i egenskap av personuppgiftsbiträde och som framgår av bilaga 1 .

Lingo finns i appen

Jag hjälper till med att översätta språk och underlättar kommunikation. Använd mig så ofta ni vill.