Bilaga 1 till Taskbuddys Allmänna villkor

Taskbuddy Scandinavia AB ”Taskbuddy” är i egenskap av tillhandahållare av Tjänsten ett personuppgiftsbiträde i förhållande till Användaren för de personuppgifter Användaren lämnar om andra i Tjänsten. Användaren är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. Användaren godkänner, genom att teckna abonnemang med Taskbuddy samt genom att godkänna Taskbuddys Allmänna villkor, de åtaganden Taskbuddy förbinder sig till i egenskap av personuppgiftsbiträde enligt nedan.

Taskbuddy Scandinavia AB, org.nr. 559018–8370, Sankt Eriksgatan 97, växel: 08 30 45 45, kontakt@taskbuddy.se

1. TILLÄMPLIGHET OCH LAGLIG BEHANDLING

Personuppgiftsbiträdet behandlar genom Tjänsten personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som består av detta dokument, anger vilka kategorier av registrerade och typer av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet behandlar för personuppgiftsansvariges räkning samt varaktigheten, arten och ändamålet för den behandlingen. 

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med gällande tillämplig dataskyddslagstiftning, detta personuppgifts­biträdesavtal och personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner.  

2. FÖREMÅLET FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Föremålet för personuppgiftsbehandlingen enligt detta personuppgifts­biträdesavtal är personuppgifter som används i Tjänsten. Det kan vara fråga om personuppgifter i form av bilder på personer, namn, platslokalisering och övrig information som Användaren kan komma att behandla genom användandet av Tjänsten.

Behandlingen kommer att fortgå så länge Tjänsten används och bestå i att personuppgiftsbiträdet får tillgång till de personuppgifter som behandlas i Tjänsten för att kunna fullgöra avtalet med Användaren.

3. INSTRUKTIONER

Personuppgiftsansvarig äger rätt att löpande instruera person­uppgiftsbiträdet skriftligen gällande personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter, varvid personuppgiftsbiträdet har motsvarande skyldighet att följa sådana instruktioner. Personuppgiftsbiträdet, och personer som agerar under personuppgiftsbiträdets överinseende, får endast behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som följer av detta personuppgiftsbiträdesavtal och de ytterligare skriftliga instruktioner som personuppgiftsansvarig lämnar.

Om personuppgiftsbiträdet (i) saknar instruktioner, (ii) anser sig behöva nya eller kompletterande instruktioner för att utföra sina åtaganden enligt uppdragsbekräftelsen och/eller tillämplig dataskyddslagstiftning, eller (iii) anser att befintliga instruktioner, enligt personuppgiftsbiträdets bedömning, kan strida mot tillämplig dataskyddslagstiftning, ska personuppgiftsbiträdet omedelbart meddela personuppgiftsansvarig och invänta vidare instruktioner innan personuppgiftsbiträdet fortsätter med behandling av personuppgifterna.

4. LÄMPLIGA TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA SKYDDSÅTGÄRDER

Personuppgiftsbiträdet garanterar genom detta personuppgifts­biträdesavtal att personuppgiftsbiträdet genomför sådana tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som uppfyller kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning och därigenom säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Sådana åtgärder ska bland annat innebära att personuppgiftsbiträdet ska skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring samt mot obehörigt röjande och obehörig åtkomst.

Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder hjälpa personuppgiftsansvarig att fullgöra sina skyldigheter vad gäller personuppgifter såsom att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter och utan onödigt dröjsmål rätta, radera, begränsa behandling av, och/eller blockera personuppgifter i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner samt att alltid göra detta i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Personuppgiftsbiträdet överför inte några personuppgifter till tredje land. För det fall det däremot skulle krävas ska personuppgiftsbiträdet, innan överföring av personuppgifter till tredjeland sker, först erhålla skriftligt medgivande av personuppgiftsansvarig.   

6. INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH SKYLDIGHET ATT HJÄLPA PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att skriftligen informera personuppgifts­ansvarig om varje personuppgiftsincident utan onödigt dröjsmål från att personuppgiftsincidenten upptäcktes av personuppgiftsbiträdet. Informationen ska innehålla all nödvändig information som krävs för att personuppgiftsansvarig i förekommande fall ska kunna fullgöra sin rapporterings-/informationsskyldighet gentemot tillsynsmyndighet och/eller registrerade.

Personuppgiftsbiträdet ska i övrigt hjälpa personuppgiftsansvarig att se till att personuppgiftsansvarig kan fullgöra sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning om personuppgiftsansvarig ber om det. Personuppgiftsbiträdet ska t.ex. ge all information som är rimligt att kräva för att intyga att personuppgiftsbiträdet fullföljer sina skyldigheter. Sådan hjälp kan bland annat avse konsekvensbedömningar avseende dataskydd och förhandssamråd.

7. UNDERLEVERANTÖR (UNDERBITRÄDEN)

Personuppgiftsbiträdet får anlita underleverantörer för behandling av personuppgifter som ett led i att kunna fullgöra Tjänsten med personuppgiftsansvarig om inte annat avtalats mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig säkerställer att anlitade underleverantörer åläggs motsvarande skyldigheter som personuppgiftsbiträdet har enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att underleverantör inte behandlar personuppgifter i strid med personuppgiftsbiträdesavtalet.

Personuppgiftsbiträdet svarar fullt ut, såsom för egen räkning, gentemot personuppgiftsansvarig för underleverantörs skyldigheter enligt avtalet och/eller tillämplig dataskyddslagstiftning.

8. RÄTT TILL INSYN

Personuppgiftsansvarig eller tredje man som personuppgiftsansvarig utser har rätt att, efter på förhand avisering, granska personuppgiftsbiträdets verksamhet och databehandlingsutrustning i syfte att säkerställa att personuppgiftsbiträdet, samt eventuella under­leverantörer enligt punkt 7 ovan, uppfyller sina åtaganden enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal och tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillhandahålla den information och/eller den assistans som personuppgiftsansvarig begär i samband med granskning enligt punkt 8.1 ovan.

9. KONFIDENTIALITET

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter till tredje man utan uttrycklig instruktion från personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträdet ska se till att varje person som får tillgång till personuppgifter, är föremål för konfidentialitetsåtagande i enlighet med punkten 9.1 ovan.

10. UPPHÖRANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid upphörande av personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter, oavsett orsak, ska personuppgiftsbiträdet i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner, antingen (i) överföra alla personuppgifter till personuppgiftsansvarig på sådant sätt, på sådant medium och i sådant format som överensstämmer med personuppgiftsansvarig skäliga instruktioner; eller (ii) permanent radera och utplåna personuppgifter samt radera befintliga kopior.

  1. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTALET
    Personuppgiftsbiträdet har rätt att ändra personuppgiftsbiträdesavtalet om en sådan ändring är nödvändig för att tillämplig dataskyddslagstiftning ska kunna efterlevas. Personuppgiftsansvarig får inte motsätta sig ändringen om inte personuppgiftsansvarig kan visa sakliga skäl för en sådan vägran. Annan ändring av personuppgiftsbiträdesavtalet ska för att vara giltighet upprättas skriftligen och undertecknas av bägge parter.

12. AVTALSTID

Detta personuppgiftsbiträdesavtal gäller från att personuppgiftsansvarig tecknar abonnemang av Tjänsten med personuppgiftsbiträdet och så länge som personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning.

Lingo finns i appen

Jag hjälper till med att översätta språk och underlättar kommunikation. Använd mig så ofta ni vill.